Privacyreglement Gezondheidscentrum Aelbrechtskade

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Gezondheidscentrum Aelbrechtskade volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl .

Om er op toe te zien dat wij, gezondheidscentrum Aelbrechtskade, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

  1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
  2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
  3. Doeleinden zijn:
  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  • gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
  • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.
  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

  1. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:
    <